ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور

کارجو
علی ملارستمعلی 315
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 471
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
آرزو حمیدی 936
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیرحسین پراکنده 241
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
1
حسین هاشمی 30
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
1
حسین احمدیان 1040
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 21
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 22
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
مهسا حسین پور 147
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم