ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی علوم سیاسی

کارجو
کمیل علی نژاد 80
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 74
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم