ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نصاب

کارجو
محسن رخش ماه 86
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم