ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نصاب

کارجو
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
1
نعمت مهدی پور 22
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
عادل عبدی 19
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم