ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نیروی خدماتی

1
محبوبه محمدی 35
تهران, آذری زیر دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 634
تهران, آذری تمام وقت دکترا
0
شرکت شکوفایی 344
فارس, شیراز تمام وقت دکترا