ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین مکانیک

کارفرما
عسل ایماندار 403
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 76
قم, قم 0