ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آمارگیر

کارجو
نساصفرپور 23
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
عبدالمجیدقصابی 113
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 470
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
رستوران ابشار طلایی 227
فارس, شیراز تمام وقت دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 314
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
امید زمانی 1027
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم