ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست انبار

کارجو
محسن میرزایی 28
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 30
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
وحید میرزازاده 240
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
سجاد خارا 33
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 26
گلستان, بندرگز فوق دیپلم