ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست فروش

1
جعفر خاني 27
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
محسن میرزایی 28
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محمد رضا پهلوان 253
اصفهان, برخوار و میمه تمام وقت دیپلم