ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور

کارجو
کارجو
فرانک شاملو 38
تهران, آذری دیپلم
1
حسین هاشمی 54
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 968
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
حسین احمدیان 1072
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 44
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
1
مهسا حسین پور 180
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 336
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 494
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
صمد مرامی 49
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
امیرحسین پراکنده 260
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم