ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ماساژور

کارجو
ابراهیم اسیری 30
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 27
تهران, آذری دیپلم
1
محبوبه محمدی 27
تهران, آذری زیر دیپلم