ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نیروی خدماتی

کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 646
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
محبوبه محمدی 48
تهران, آذری زیر دیپلم
0
شرکت شکوفایی 355
فارس, شیراز تمام وقت دکترا