ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه

کارجو
علیرضا 26
تهران, آرارات زیر دیپلم
1
رضا درخشان 27
مرکزی, اراک فوق دیپلم