ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی باغبان

کارجو
کارجو
حسین دریس 1056
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
حسین بحرکانی 100
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 27
بوشهر, کنگان زیر دیپلم