آگهی مجریان فروش و شرکت های اسباب بازی و سرگرمی در کل کشور | صفحه 1

پلاستیک حمیدتولید اسباب بازی، قطعات صنعتی خودرو و مصنوعات فلزی و پلاستیکی و تهیه و توزیع و تولید مستربچ های صنعت

تولید اسباب بازی، قطعات صنعتی خودرو و مصنوعات فلزی و پلاستیکی و تهیه و توزیع و تولید مستربچ های صنعت

مدیریت : آقای ابویی تهران 1907
آتکنیکتولید قطعات پلاستیک خانگی،صنعتی و اسباب بازی

تولید قطعات پلاستیک خانگی،صنعتی و اسباب بازی

مدیریت : آقای ادیک ابراهیمیان تهران 2735
جهان پلیشتولید عروسک پلیشی و فرآوری و عرضه الیاف هالو

تولید عروسک پلیشی و فرآوری و عرضه الیاف هالو

مدیریت : آقای جهانگیرزاده تهران 1515
سرگرمیهای علمی(وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)طراحی و نمونه سازی و سفارش تولید انواع سرگرمیهای علمی برای گروههای سنی مختلف

طراحی و نمونه سازی و سفارش تولید انواع سرگرمیهای علمی برای گروههای سنی مختلف

مدیریت : آقای ابراهیمی تهران 1835
گردونه هاسازنده دستگاه های بازی و تفریحی پارکهای عمومی و شهربازی در ایران

سازنده دستگاه های بازی و تفریحی پارکهای عمومی و شهربازی در ایران

مدیریت : - تهران 1801
آزمایشگاه آب و بخار و تجزیه دستگاهی پژوهشگاه نیروانجام آزمونهای مرجع بر روی آب، بخار، پساب، اسباب بازی، بازدارنده خوردگی، ضد یخ، پیگمنت های رنگها، ذغ

انجام آزمونهای مرجع بر روی آب، بخار، پساب، اسباب بازی، بازدارنده خوردگی، ضد یخ، پیگمنت های رنگها، ذغ

مدیریت : آقای دکتر رنجبر تهران 1603
بازیجومرجع اسباب بازی و سرگرمی

مرجع اسباب بازی و سرگرمی

مدیریت : علیجانی تهران 7445
شرکت ابزار تجارت پاسارگادشرکت ابزار تجارت پاسارگاد

شرکت ابزار تجارت پاسارگاد

مدیریت : اقای مهندس ایماندار تهران 220