آگهی مجریان فروش و شرکت های ریلی و راه آهن در کل کشور | صفحه 1

خدمات خط و آبینه فنی راه آهنتهیه و تولید تراورس

تهیه و تولید تراورس

مدیریت : آقاي احمدي زاد سراي تهران 1537
واگن پارس(سهامی عام)ساخت واگن های مسافری و باری

ساخت واگن های مسافری و باری

مدیریت : آقاي رزازي تهران 1586
راه آهن جمهوری اسلامی ایرانراه آهن

راه آهن

مدیریت : آقاي سعيد نژاد تهران 1484
راه ریل اندیشهخدمات امور تخصصی مربوط به راه آهن

خدمات امور تخصصی مربوط به راه آهن

مدیریت : آقاي طالبي تهران 1569
گروه صنعتی پلور سبزتولید انواع واگنهای مسافری و باری

تولید انواع واگنهای مسافری و باری

مدیریت : آقاي مهندس احمد طاهري هنجني تهران 1496
بنیان فن آفرینتعمیر و بازسازی قطار راه آهن

تعمیر و بازسازی قطار راه آهن

مدیریت : آقاي مهندس رفيع زاده تهران 1649
جاده آهنینادوات روسازی راه آهن، دوراهه، تراورس، انواع پیچ و مهره پابند

ادوات روسازی راه آهن، دوراهه، تراورس، انواع پیچ و مهره پابند

مدیریت : آقاي مهندس سلمان بهبودي جبه دار تهران 2521
ریل بندر(سهامی خاص)مهندسین مشاور مترو

مهندسین مشاور مترو

مدیریت : آقاي مهندس کرمي تهران 1493
راه آهن شهری تهران و حومه متروساخت و بهره برداری مترو

ساخت و بهره برداری مترو

مدیریت : آقاي هاشمي تهران 1639
عمران محیط زیستمهندسین مشاور در امر تونل سازی مترو، جمع آوری آبهای سطحی

مهندسین مشاور در امر تونل سازی مترو، جمع آوری آبهای سطحی

مدیریت : مهندس احمد عشقي تهران 1556
پژوهشمترو (مهندسین شماور)، طرح نقشه، ساخت تونل و ایستگاههای مترو

مترو (مهندسین شماور)، طرح نقشه، ساخت تونل و ایستگاههای مترو

مدیریت : مهندس فرهنگ قاجاري بني اعمام تهران 1556
طرح بامدادمهندسین مشاور طراحی تونل مترو

مهندسین مشاور طراحی تونل مترو

مدیریت : مهندس مجتبي کتيرايي تهران 2668