مشاغل و کسب و کار ماشین سازی(اتوماسیون و خط تولید) در کل کشور