تعرفه آگهی کالا و خدمات

نحوه نمایش آگهی کالا و خدمات در زوملن از رایگان تا حالت های مختلف نمایشی میباشد

رایگان

یک ماهه - 0 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - پایین
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 3,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - پایین
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 5,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 1
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 10,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 2
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 20,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 3
 • تبلیغ گوگل

یک ماهه - 50,000 تومان آگهی کالا و خدمات
 • نمایش اطلاعات تماس
 • نمایش در کمپین
 • اولویت نمایش - 4
 • تبلیغ گوگل

تعرفه آگهی استخدام ، کارجویان و کارفرمایان

تعرفه آگهی های استخدام برای کارجویان و کارفرمایان در این قسمت درج شده است است حداقل هزینه آگهی استخدام کارجو 5000 تومان و حداقل هزینه آگهی جذب نیرو کارفمایان 10،000 میباشد

یک ماهه - 5,000 تومان آگهی استخدام کارجو
 • نمایش اطلاعات تماس
 • دریافت پیام از شرکت
 • ارسال رزومه به شرکت ها

یک ماهه - 10,000 تومان آگهی استخدام کارجو
 • نمایش اطلاعات تماس
 • دریافت پیام از شرکت
 • ارسال رزومه به شرکت ها

سه ماهه - 25,000 تومان آگهی استخدام کارجو
 • نمایش اطلاعات تماس
 • دریافت پیام از شرکت
 • ارسال رزومه به شرکت ها

یک ماهه - 20,000 تومان آگهی استخدام کارفرما
 • نمایش اطلاعات تماس
 • ارسال مستقیم به کارجو مرتبط
 • دریافت رزومه از کارجو

یک ماهه - 40,000 تومان آگهی استخدام کارفرما
 • نمایش اطلاعات تماس
 • ارسال مستقیم به کارجو مرتبط
 • دریافت رزومه از کارجو