تعرفه شرکت ها

عادی

99,000 تومان سالیانه
 • فقط نمایش اطلاعات تماس

الماس

399,000 تومان سه ماهه
 • نمایش اطلاعات تماس
 • معرفی تمام محصولات و خدمات
 • آموزش و مدیریت سئو سایت
 • معرفی و گسترش در شبکه های اجتماعی

الماس

699,000 تومان شش ماهه
 • نمایش اطلاعات تماس
 • معرفی تمام محصولات و خدمات
 • آموزش و مدیریت سئو سایت
 • معرفی و گسترش در شبکه های اجتماعی

الماس

999,000 تومان یکساله
 • نمایش اطلاعات تماس
 • معرفی تمام محصولات و خدمات
 • آموزش و مدیریت سئو سایت
 • معرفی و گسترش در شبکه های اجتماعی

تعرفه استخدام و کارجویان

ویژه

5,000 تومان یک هفته
 • نمایش اطلاعات تماس
 • ارسال رزومه به شرکت ها
 • دریافت پیام از شرکت های متقاضی

ویژه

10,000 تومان یک ماهه
 • نمایش اطلاعات تماس رزومه
 • ارسال رزومه به شرکت ها
 • دریافت پیام از شرکت های متقاضی

ویژه

20,000 تومان دو ماهه
 • نمایش اطلاعات تماس رزومه
 • ارسال رزومه به شرکت ها
 • دریافت پیام از شرکت های متقاضی

ویژه

40,000 تومان سه ماهه
 • نمایش اطلاعات تماس رزومه
 • ارسال رزومه به شرکت ها
 • دریافت پیام از شرکت های متقاضی