آگهی مجریان فروش و شرکت های اسباب بازی و سرگرمی در تهران | صفحه 1

پلاستیک حمیدتولید اسباب بازی، قطعات صنعتی خودرو و مصنوعات فلزی و پلاستیکی و تهیه و توزیع و تولید مستربچ های صنعت

تولید اسباب بازی، قطعات صنعتی خودرو و مصنوعات فلزی و پلاستیکی و تهیه و توزیع و تولید مستربچ های صنعت

مدیریت : آقای ابویی تهران 1944
آتکنیکتولید قطعات پلاستیک خانگی،صنعتی و اسباب بازی

تولید قطعات پلاستیک خانگی،صنعتی و اسباب بازی

مدیریت : آقای ادیک ابراهیمیان تهران 2793
جهان پلیشتولید عروسک پلیشی و فرآوری و عرضه الیاف هالو

تولید عروسک پلیشی و فرآوری و عرضه الیاف هالو

مدیریت : آقای جهانگیرزاده تهران 1533
سرگرمیهای علمی(وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)طراحی و نمونه سازی و سفارش تولید انواع سرگرمیهای علمی برای گروههای سنی مختلف

طراحی و نمونه سازی و سفارش تولید انواع سرگرمیهای علمی برای گروههای سنی مختلف

مدیریت : آقای ابراهیمی تهران 1867
گردونه هاسازنده دستگاه های بازی و تفریحی پارکهای عمومی و شهربازی در ایران

سازنده دستگاه های بازی و تفریحی پارکهای عمومی و شهربازی در ایران

مدیریت : - تهران 1846
آزمایشگاه آب و بخار و تجزیه دستگاهی پژوهشگاه نیروانجام آزمونهای مرجع بر روی آب، بخار، پساب، اسباب بازی، بازدارنده خوردگی، ضد یخ، پیگمنت های رنگها، ذغ

انجام آزمونهای مرجع بر روی آب، بخار، پساب، اسباب بازی، بازدارنده خوردگی، ضد یخ، پیگمنت های رنگها، ذغ

مدیریت : آقای دکتر رنجبر تهران 1622
بازیجومرجع اسباب بازی و سرگرمی

مرجع اسباب بازی و سرگرمی

مدیریت : علیجانی تهران 7494
شرکت ابزار تجارت پاسارگادشرکت ابزار تجارت پاسارگاد

شرکت ابزار تجارت پاسارگاد

مدیریت : اقای مهندس ایماندار تهران 246